Jump to content
Engineer Boards
 photo CHPE_AnimatedWebBanner_650x1202_zps5704d467.gif
Sign in to follow this  
dietuksaas

Healthy Diet - www.healthydietingfoods.com

Recommended Posts

I've been told I'm insensitive, actually "insensitive asshole" is the term most often used. Does that mean I suffer from insensitivity disease too? :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

fotografia slubna krakow

Wykonywanie zdjêæ œlubnych to

niezwykle

skomplikowana profesja. Trzeba

nadzwyczaj dobrze zadbaæ o to by para m³oda dla

której wykonujemy

ceremoniê

by³a wyj¹tkowo

ucieszona z naszej

dzie³a. Z pewnoœci¹ bêdzie szczêœliwa jeœli zatrudni

Nas, gdy¿ mamy wa¿ne w owej profesji

praktykê i pogl¹d

na du¿o idei jakimi s¹ sesje

œlubne na ³onie natury, fotografie

wykonane w domu

Boga i w domu.

Zaskakujemy przysz³ych

partnerów

oryginalnoœci¹ i

kreatywnoœci¹

przeprowadzenia

ka¿dej fotografii œlubnej. Fotografia œlubna Kraków to

miejsce o którym

œnicie. Zaspokoimy

ka¿de wasze wymogi i

domys³y. Na finisz

dostaniecie od Nas

niezwykle

bogaty zbiór

wyselekcjonowanych zdjêæ zarówno w

formie papierowej jak i cyfrowej.

Przyrz¹dzimy Wam taki pokaz, którym bêdziecie mogli z

uœmieszkiem s³awiæ siê przed

towarzyszkami

czy rodzin¹.

Nie jedna

z Was z pewnoœci¹ marzy o tym by na w³asnym

œlubie

zatrudniæ fotografa

weselnego wybranego z nale¿yt¹ starannoœci¹. Jest to

mo¿liwe jeœli zdecyduj¹ siê Pañstwo fotograficzne us³ugi

œlubne realizowane

przeze mnie. SolidnoϾ,

duma i ca³kowity

profesjonalizm to cechy, które

opisuj¹ moj¹ osobê i

wyka¿¹, ¿e wskazane jest

postawiæ w³aœnie na mnie.

Posiadane przeze mnie

doœwiadczenie sprawia, ¿e nie ma dla mnie

problemu nie do

uskutecznienia.

Fotografia œlubna Kraków jest na tyle

ciê¿ka, ¿e choæ miasto

du¿e to

kreatywnych

miejsc co raz mniej. Na

szczêœcie posiadam jeszcze kilkanaœcie w zanadrzu bo

prawdziwy Fotograf œlubny z Krakowa musi

rozumowaæ przysz³oœciowo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Even if I could read Polish, I would say you are full of baloney.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Google translate pops out something about photography and "We can satisfy every time you and your requirements"

Share this post


Link to post
Share on other sites

My requirements are very...shall we say firm...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×